Bij Buurtscholen komen verhalen samen, Buurtscholen zijn de ontmoetingsplaats bij uitstek, de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je de ander. Samen ontmoet je verhalen vanuit de hele wereld en leer je in een breed perspectief. De drie Openbare kernwaarden verbinden het leren, het leven en de verhalen

Gelijkwaardigheid: Iedereen is uniek en waardevol. Ieder kind wil en kan leren, ieder kind wil beter worden. Ieder kind wordt gezien en gehoord. Door ieder kind ongelijk te behandelen, werken wij aan gelijke kansen. Jouw voornaam is het enige label dat jij bij ons krijgt.

Vrijheid: Bij Buurtscholen krijg je de vrijheid om jezelf te zijn en je eigen stem te laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting: Bij Buurtscholen leren en leven we nadrukkelijk samen. Pluriformiteit geeft ons kracht. Met respect voor ieders mening wordt de diversiteit aan opvattingen aangegrepen om met en van elkaar te leren. Ouders en experts van buiten spelen een actieve rol in het onderwijs. Wij betrekken de omgeving actief bij onze activiteiten en leren samen als gemeenschap in verbondenheid met de samenleving.

Ook al zijn wij formeel (nog) geen openbare school, leven, denken en handelen wij wel volgens de openbare principes en waarden. Wanneer er voldoende ouderverklaringen worden verzameld en onze aanvraag voor bekostiging van een nieuwe school wordt goedgekeurd zullen we als de ouders dat wensen bij de gemeente een verzoek doen om formeel openbaar te worden.

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Op openbare scholen wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Niet apart, maar samen.

De openbare school maakt actief werk van de verschillende cultuurvormen die onze samenleving kenmerkt, gaat scheiding in zwarte en witte scholen tegen, draagt bij aan de integratie en stimuleert democratisch burgerschap. In het openbaar onderwijs leren kinderen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden.

De geschiedenis - de schoolstrijd

Naast openbare scholen bestaan er ook bijzondere scholen, zoals scholen met een katholieke of protestants-christelijke grondslag. Al deze scholen krijgen een gelijk bedrag van de overheid. Dit was vroeger niet zo vanzelfsprekend als nu. Voor 1917 kregen alleen openbare scholen geld van de overheid, de katholieke en christelijke scholen moesten zelf hun boontjes doppen. Dit heeft geleid tot de schoolstrijd. Na jaren gestreden te hebben voor gelijkheid tussen openbaar en bijzonder onderwijs werd in 1917 deze gelijkheid in de grondwet vastgelegd. Hierna werden er meer bijzondere scholen opgericht, waardoor het openbaar onderwijs een slag te verwerken kreeg. Inmiddels is ongeveer 1/3e deel van alle scholen openbaar. Sinds eind jaren '80 is er een nieuw type bijzondere school bijgekomen, de islamitische school.

Kenmerken van het openbaar onderwijs

Iedere vorm van onderwijs heeft een eigen identiteit. Per school wordt die identiteit verder uitgediept. De ene openbare school is daarom zeker de andere niet. De wijk en daarmee de populatie van de school heeft veel invloed op de identiteit van de school.
Over het algemeen zijn er drie kenmerken te noemen van het openbaar onderwijs:

1. De openbare school wordt bestuurd door de overheid

De gemeente kan hier zelf zorg voor dragen, maar ook middels een stichting of openbaar rechtspersoon die dit namens de gemeente doet.

2. Openbaar onderwijs is actief pluriform

Deze actieve pluriformiteit zorgt ervoor dat kinderen op de openbare basisschool onderwijs krijgen vanuit alle kanten van onze multiculturele samenleving. Het openbaar onderwijs zet zich niet vast op een geloofsovertuiging, maar biedt 'neutraal' alle aspecten aan. Op deze manier wil de openbare school de kinderen veel leren en laten denken en handelen vanuit onder andere vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit.

3. Openbaar onderwijs is algemeen toegankelijk

Dit houdt in dat iedereen op deze scholen wordt toegelaten. Ongeacht geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Ook voor kinderen met een handicap is plaats, hier moeten voorzieningen voor worden aangebracht.

De drie kernwaarden verder toegelicht:

Gelijkwaardigheid

De openbare school brengt verschillende opvattingen bij elkaar en laat kinderen er op basis van gelijkwaardigheid over in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en medeleerlingen te leren kijken. De openbare school leert kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. In het openbaar onderwijs leren kinderen door ontmoeting. Ook levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op een openbare school heeft elk kind en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe!

 

Vrijheid

 

Ontmoeting

 

Meer informatie over openbaar onderwijs

Bronnen: www.anababa.nl  www.rijksoverheid.nl